NIEUWS & TIPS CORONA / COVID19 / GRIEP

Algemene voorwaarden

De Kleine Klusjesman
Catharinastraat 36
7941JE Meppel
Algemene Voorwaarden De Kleine Klusjesman

Artikel 1. Definities
1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
DKK: De Kleine Klusjesman, gevestigd aan de Catharinastraat 36 7941JE Meppel, gebruiker van
deze Algemene Voorwaarden.
Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie DKK een overeenkomst tot het
aannemen van werk sluit. Tevens iedere persoon met wie DKK onderhandelt over de
totstandkoming daarvan, en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en
rechtverkrijgende(n). In deze Voorwaarden wordt om verwarring te voorkomen altijd gesproken
van de Opdrachtgever, ook waar het een Koper van een product geleverd door DKK.
Overeenkomst: Iedere overeenkomst tot aanneming van werk en/of overeenkomst van koop en
verkoop die tussen DKK en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop,
alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
Werkzaamheden : alle werkzaamheden die het onderwerp zijn van de overeenkomst, waaronder
begrepen het in opdracht aannemen en het uitvoeren van bouw- en onderhoudswerkzaamheden.
Producten en goederen: alle zaken die onderdeel zijn van een overeenkomst, al dan niet
geleverd als onderdeel van de overeenkomst tot aanneming van werk. Hierbij dient onder meer,
maar niet uitsluitend, gedacht te worden aan bouwstoffen en gerelateerde producten.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en overeenkomst tussen DKK en een
opdrachtgever, tenzij anders aangegeven.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met DKK,
voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Indien DKK bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met Opdrachtgever
heeft gemaakt, kan Opdrachtgever zich daar bij latere overeenkomsten nimmer op beroepen.
Afwijkingen op deze voorwaarden dienen steeds schriftelijk te zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Offertes
1. De door DKK gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij
anders aangegeven.
2. DKK kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar
termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had
behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.
3. Indien door DKK een offerte is gedaan voor de uitvoering van werk op regie basis, dan zullen de
overeengekomen uurprijs maal het aantal gewerkte uren worden gefactureerd; het factuurbedrag
wordt verhoogd met eventuele geleverde c.q. gebruikte materialen. Bij opdrachten met een
looptijd van meer dan twee weken zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden
gebracht.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. DKK zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DKK het recht
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, goedkeuringen, ontheffingen en
vergunningen waarvan DKK aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan DKK worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan DKK zijn verstrekt, heeft DKK het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat DKK toegang heeft tot de werkplek, voldoende
gelegenheid voor opslag, aan- en afvoer voor bouwmaterialen en hulpmiddelen.
3. Opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat DKK tijdig kan beschikken over
aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten, verlichting, perslucht, water en alle overige voor
een in de offerte omschreven werkzaamheden gangbare aansluitmogelijkheden.
4. Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas
en water gratis beschikbaar stellen evenals andere aanwezige hulpmiddelen.
5. Indien Opdrachtgever materialen of gereedschappen van DKK, nodig voor de uitvoering van de
opdracht, onder haar hoede heeft, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en
gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft DKK het recht dit aan Opdrachtgever in
rekening te brengen.
6. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of
leveringen, die niet tot het werk van de aannemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht,
dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
7. Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de Opdrachtgever of door
overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is Opdrachtgever verplicht DKK over het al voldane
gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds
gemaakte kosten.
8. Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het
werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan DKK kan worden
toegerekend, is DKK gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag
van de verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval de zaak als gevolg van opzet of bewuste
roekeloosheid van de Opdrachtgever teniet is gegaan heeft DKK recht op de bedongen
aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten
maken en verminderd met de door beëindiging bespaarde kosten.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen
tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. DKK zal de opdrachtgever zo
spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve
consequenties zal hebben, zal DKK de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Artikel 7. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van
de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van
1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente
over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is
tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever
zijn de vorderingen van DKK op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk
voor de betaling van het gehele factuurbedrag.
5. Indien DKK dat nodig acht, kan zij Opdrachtgever verplichten om ter zekerheid van nakoming
van de verbintenis een percentage van het factuurbedrag op voorhand te betalen, te weten 50%
van het offertebedrag.
6. Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de
Opdrachtgever tegen deze en andere werkzaamheden niet op.
7. Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste
vordering op DKK.
8. Wanneer opdrachtgever niet tijdig betaalt zal DKK een incassobureau inschakelen. Alle daaruit
voortvloeiende kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
9. Opdrachtgever is over het factuurbedrag als ook over de gemaakte incassokosten 4% rente en
minimaal € 50,00 administratiekosten verschuldigd.
10. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor
rekening van Opdrachtgever.

Artikel 8. Aflevering van goederen
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering van goederen op het met de Opdrachtgever
overeengekomen leveringsadres.
2. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn,
gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de Opdrachtgever juridisch en/of
feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Opdrachtgever of van een door de
Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.
3. Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter
beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
4. Indien de Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden
opgeslagen voor risico van de Opdrachtgever nadat DKK hem hiervan in kennis heeft gesteld. De
Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
5. Komen DKK en de Opdrachtgever bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen
onder de bij het sluiten van de overeenkomst aan de Opdrachtgever meegedeelde condities. DKK
behoudt het recht voor om bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
6. Indien DKK gegevens nodig heeft van de Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de
overeenkomst, vangt de oplevertijd aan nadat de Opdrachtgever deze aan DKK ter beschikking
heeft gesteld.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
1. DKK blijft volledig eigenaar van alle goederen, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat
de Opdrachtgever aan al hetgeen hij krachtens overeenkomst aan DKK verschuldigd is of zal
worden, heeft voldaan.
2. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de Opdrachtgever onmiddellijk de
beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van
DKK. De Opdrachtgever staat er voor in dat een beslag op de goederen direct wordt opgeheven.

Artikel 10. Oplevering
1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het werk na opneming is goedgekeurd door de
Opdrachtgever.
2. Het werk wordt ook geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik is genomen.
3. Voor het werk geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen. In deze onderhoudstermijn zal DKK
eventuele kleine gebreken (die een goedkeuring niet in de weg mogen staan) herstellen.
4. Indien de Opdrachtgever niet ingaat op de uitnodiging om het voltooide werk op te nemen dan
wordt het werk 8 kalenderdagen na deze uitnodiging geacht te zijn goedgekeurd.

Artikel 11. Klachten en garantie
1. Opdrachtgever moet bij oplevering doch in elk geval binnen 8 kalenderdagen het uitgevoerde
werk zorgvuldig (doen) onderzoeken. Geleverde goederen moeten door opdrachtgever binnen 8
kalenderdagen worden beoordeeld op juistheid van de levering.
2. Zichtbare tekortkomingen dienen door de opdrachtgever meteen, doch uiterlijk binnen 14
kalenderdagen na voltooiing of levering schriftelijk te worden gemeld aan DKK. De
ingebrekestelling dient een gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat
DKK in staat is adequaat te reageren.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de Opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch
uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan DKK. Bij melding na afloop van de
garantietermijn is DKK gerechtigd alle kosten voor vervanging, inclusief administratie-, verzenden
voorrijdkosten in rekening te brengen.
4. Indien een klacht gegrond is, zal DKK de werkzaamheden alsnog verrichten zoals
overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit
laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
5. Na constatering van een gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik van het betreffende
deel van de levering onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en
laten ter voorkoming van (verdere) schade.
6. DKK is niet aansprakelijk ter zake van een gebrek, indien Opdrachtgever met betrekking tot dit
gebrek in gebreke is gebleven met betrekking tot het hiervoor onder 9.1 en 9.2 bepaalde.
7. Indien de Opdrachtgever tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een goed, is de
daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen is bepaald in de artikelen 14 en 15
van deze voorwaarden.
8. Op de door DKK geleverde producten geldt de fabrieksgarantie.
9. Opdrachtgever kan geen recht op garantie doen gelden indien zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van DKK wijzigingen in of reparaties aan de producten zijn verricht, niet door
geleverde onderdelen zijn aangebracht, de producten voor andere doeleinden zijn gebruikt dan
waarvoor zij bedoeld zijn, of de producten anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of
onderhouden, alsook indien de Opdrachtgever jegens DKK in verzuim is. Tevens is schade als
gevolg van normaal gebruik c.q. slijtage van garantie uitgesloten.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst ten allen tijde schriftelijk ontbinden.
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt ontbonden door Opdrachtgever, heeft DKK recht op
compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies. Voorts is
opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte
werkzaamheden.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door DKK, zal DKK in overleg met
opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden,
tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever
toerekenbaar zijn.
4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor DKK extra kosten met zich meebrengt,
worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
5. DKK is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien:
- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst DKK ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
6. Voorts is DKK bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich
anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding
van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. DKK is niet aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit de uitvoering van de
overeenkomst tot aanneming van werk, tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet,
bewuste roekeloosheid, nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van DKK. In alle
gevallen is iedere aansprakelijkheid van DKK beperkt tot het bedrag zijter zake van haar
verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt. Mocht de verzekeringsmaatschappij om welke reden
dan ook niet tot uitkering over gaan dan is de aansprakelijkheid van te allen tijde beperkt tot een
bedrag van maximaal € 5.000,00.
2. Opdrachtgever vrijwaart DKK voor aanspraken op schadevergoeding van derden.
3. DKK is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde vervolgschade die Opdrachtgever ter zake van
de overeenkomst mocht lijden, onder vervolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade,
milieuschade en immateriële schade.
4. DKK aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid voor (vertragings)schade als gevolg van de
aanwezigheid van vervuilde grond of vervuilde werken (asbest, chemicaliën) op de plek waar de
aanneemopdracht wordt uitgevoerd.
5. DKK aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor materialen welke van de Opdrachtgever of diens
leveranciers afkomstig zijn.
6. DKK is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van zaken waarvoor opdrachtgever
verantwoordelijk is, zoals het ontruimen van een ruimte als dit niet tot de afgesproken
werkzaamheden behoort. De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een vrije werkruimte,
tenzij anders is afgesproken.
7. DKK is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat DKK is uitgegaan van door
de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 14. Overmacht
1. Indien DKK door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen
jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor
de duur van de overmachttoestand.
2. Duurt de overmachttoestand langer dan één maand, dan hebben beide partijen het recht de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit
rechtvaardigt en in overeenstemming met wat verder in deze voorwaarden is bepaald.
3. Ingeval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding.
4. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van DKK onafhankelijke omstandigheid,
waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk
wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van DKK
kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en
uitsluitingen, blokkade, oproer, weersinvloeden, stagnatie of andere problemen bij de productie
door DKK of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of
devaluatie verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen en/of maatregelen van
enige overheidsinstantie, evenals het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen
vergunning.
5. Voor zoveel DKK ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is DKK gerechtigd
om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.
Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke
overeenkomst.

Artikel 15. Geschillen
1. DKK heft het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen DKK en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 17. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de
Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde
van het tot stand komen van de overeenkomst.
3. De laatst gedeponeerde versie van deze voorwaarden is gepubliceerd op de website van DKK.

×
×
×
COOKIES OP DEZE WEBSITE
Deze website maakt gebruik van twee soorten cookies: `sessiecookies` en `permanente cookies`.

Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die alleen op uw computer / apparaat blijven staan totdat u de website verlaat of uw browser sluit.
Een permanente cookie blijft voor een langere periode, of totdat u het handmatig verwijdert.
Onze essentiële cookies identificeren u niet persoonlijk. Alle gegevens worden verzameld en opgeslagen in een anonieme vorm.

Met uw toestemming plaatsen we een `tracking cookie` op uw computer. We gebruiken deze cookie om bij te houden welke pagina`s u bezoekt om een profiel van uw online gedrag op te bouwen. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke.

U kunt onze tracking cookies uitschakelen via uw browser of door deze voorwaarden te weigeren, maar dit kan de werking van onze website negatief beïnvloeden.